Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ด้วยชุดโปรแกรม Abaqus สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่มีความหลากหลายทางฟิสิกส์ มีศักยภาพในการปรับรูปร่างของชิ้นงานให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน (optimization) และสามารถคำนวณอายุการใช้งานของผลิตภันณ์ได้ จึงทำให้ชุดโปรแกรม Abaqus มีส่วนช่วยให้กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ประสบความสำเร็จในการทำงานเป็นอย่างสูง อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กโทรนิก และเครื่องจักรกลหนัก เป็นต้น ด้วยความชำนาญในเทคโนโลยีการจำลองการวิเคราะห์ (simulation technology) เราสามารถช่วยให้เกิดความคุ้มค่าสำหรับการลงทุนได้เป็นอย่างสูง

ไม่ว่าคุณมีความต้องการที่จะเข้าใจในรายละเอียดของพฤติกรรมของชิ้นงานประกอบที่มีความซับซ้อน ต้องการการปรับแต่งพัฒนาแนวความคิดเพื่อให้ได้การออกแบบใหม่ ๆ ต้องการที่จะมีความเข้าใจในพฤติกรรมของวัสดุชนิดใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา หรือต้องการทราบการแบ่งแยกกระกบวนการผลิตให้เหมาะสมเป็นไปตามลำดับขั้นตอน ด้วยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ชุดโปรแกรม Abaqus สามารถช่วยได้อย่างสมบูรณ์แบบ และมีวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมในแต่ละงาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นและบรรลุจุดประสงค์

ชุดโปรแกรม มีความถูกต้อง แม่นยำ ประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับปัญหาที่ไม่เป็นเชิงเส้นขั้นสูง ปัญหาที่มีการอัตราการเสียรูปมาก ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในภาวะหยุดนิ่ง และการจำลองการออกแบบทั่ว ๆ ไป

ด้วยว่าปัญหาที่สามารถระบุสาเหตุได้อย่างชัดเจน (Explicit) และไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน (Implicit) ไม่สามารถวิเคราะห์ร่วมกันได้ แต่ด้วยศักยภาพของโปรแกรม สามารถช่วยให้นำผลของการวิเคราะห์จากปัญหาหนึ่ง ไปใช้พิจารณาร่วมกับอีกปัญหาหนึ่ง เช่น การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของชิ้นงานในแต่ละกระบวนการผลิต